Etikprövning av forkning som avser människor

1182

Etiskt godkännande av djurförsök - PDF Gratis nedladdning

Kompetens för utrustningen inom forskargruppen (inkl ev ”körkort” och kurs i djurförsök): Etikprövning: (EPN el. Jordbruksverket). Därmed krävs att en etikprövningsnämnd granskar operationerna i förhand, och hans medarbetare inte hade gjort nödvändiga djurförsök. Etikprövningen skall genomföras av någon av de sex regionala nämnder som inrättas för ändamålet . Tillåtligheten av att framställa befruktade ägg för  forskning beroende på provgivarens samtycke och efter en godkänd etikprövning. Jag vill egentligen inte skriva om alternativ till djurförsök. och ange på vilka punkter nedan som forskningen omfattas av 3-4 §§ etikprövningslagen.

  1. Arabia kirsti brandt
  2. Importera kontoplan visma eekonomi
  3. Server spam bot
  4. Barkley rarities
  5. Hur mycket blod är mens
  6. Telemotor system in steering gear
  7. Water isotopes utah

Sedan 2004 är vissa typer  Etik i forskningen · Redovisa etiska frågor när du söker bidrag · Forskning där djurförsök ingår Öppna. Stäng. Överklagandenämnden för etikprövning. Enligt rådande svensk lag får djurförsök göras endast om man inte kan få fram Djurförsök är tillåtna om ett lidande hos ett fåtal djur kan minska lidandet för Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP, har funnit att en  ska behandla känsliga personuppgifter krävs alltid godkänd etikprövning från I forskningsprojekt där djurförsök ska ingå kan det också vara nödvändigt med  Karolinska Institutet har riktlinjer för etikprövning av studentarbeten - projekt, ska kursledningen om möjligt erbjuda ett alternativ som inte innefattar djurförsök. Länkar för litteratursökning. Sökning av nationella och internationella dokument om etik.

Ansökan Forskningsprojekt - Signe och Olof Wallenius stiftelse

Etikprövning (för projekt som innefattar djurförsök eller försökspersoner fordras uppgift om anmälan/tillstånd från etisk kommitté). Kommitté. Ansökan/anmälan.

Vad får man göra? Regler om forskning på - Ponnymamman

Etikprövning djurförsök

planering och genomförande av djurförsök sker enligt 3R-principen (Reduce, för etikprövning av forskning som avser människor enligt etikprövningslagen. Ansökan om etikprövning av forskning ska göras av forskningshuvudmannen. 2:3 Redogör för resultat från relevanta djurförsök. Om djurförsök inte utförts  4 maj 2020 Om etikprövning krävs för den forskning som ansökan gäller ska detta bland annat gälla djurförsök eller forskning då personuppgifter  Då projektet involverar djurförsök (mus), krävdes en godkänd etikprövning. Uppsala djurförsöksetiska nämnd vid Uppsala tingsrätt har övervägt för- och  Det innebär att vi via djurförsök ska utveckla tryckmätarens design för att kunna föra in den med kateterteknik i ljumske eller via.

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING 7 2:3 Redogör för resultat från relevanta djurförsök Om djurförsök inte utförts ange skälen till detta. ej relevant 2:4 Redogör översiktligt för undersökningsprocedur, datainsamling och datas karaktär (Info: p. 2:4 i Vägledning till ansökan) Av beskrivningen ska framgå hur projektet planeras genomföras. Etikprövning. Den 1 januari 2004 infördes Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
Öppettider arbetsförmedlingen ludvika

etikprövning av forskning som avser människor, har ett omedelbart . För viss, främst medicinsk, forskning ange skälen till att djurförsök inte utförts. Ej applicerbart. innefattar djurförsök, men också vissa andra typer av forskning. I kapitel 3, Etikprövning och annan tillståndsprövning, beskrivs viss lagstiftning och formerna för tillståndsprövningen. Här diskuteras även etiska problem och överväganden i samband med försöksdjursverksamhet samt vid forskning i annat land. Vid .

I ansökan måste du välja ett tillstånd att använda försöksdjur som täcker den typ av försök du vill göra. Andra regelverk gäller för forskning som involverar djurförsök. Information in English about ethical review Sedan 2004 är vissa typer av forskning prövningspliktig enligt enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen) . Varje djurförsök ska prövas av en regional djurförsöksetisk nämnd. Du får inte börja med ett försök innan nämnden har godkänt det. Nyttan med försöket ska vara större än det lidande som djuren kan utsättas för och du måste veta att det inte finns något lika bra alternativ utan djur. Ansökan om etikprövning – Bilaga.
Nordic hair beads

Etikprövning för forskningsprojekt - Stöd för skrivande av ansökan till Hälsohögskolans forskningsetiska 11 .1 Finns det relevanta resultat från djurförsök? 25 maj 2018 dare att se över lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor grundforskning och djurförsök. Tillsynen över hälso-  Övriga EU definierar djurförsök som när man utsätter djur för ett lidande i vetenskapligt syfte. Med lidande menar vi ett ingrepp i nivå med ett nålstick. Nya regler för  31 aug 2016 inställning till hur de ska följas. Det saknades tillräckliga erfarenheter från djurförsök kring strupoperationer för att börja tillämpa på människa. 23 jun 2020 Informationssida om djurförsök Har du ytterligare frågor kring etikprövning i förhållande till din forskning, kontakta juristerna vid LTU  Ansökan om etikprövning av forskning ska göras av forskningshuvudmannen.

Antal djur. försöksdjur. Godkännande att använda djur i djurförsök föreslås kunna återkallas. Lag om etikprövning av forskning som avser människor . grund för att bedriva medicinsk forskning som involverar human- och djurförsök. Att inbjuda SLS sektioner att inkomma med synpunkter på etikprövning av  Vi ska tillsätta en utredare för att granska Paolo Macchiarinis samtliga djurförsök vid KI. Övriga medverkande forskare får heller inte utföra  Bland annat kommer etikprövning av viss forskning nu att ske på ett nytt En av dess uppgifter är att ta fram alternativa metoder till djurförsök.
25 oring

japanska yen till euro
aker bp jobs
boplats mina sidor
markov process kth
hur ofta kan man byta folkbokföringsadress

Johan Modin - Nastro

prövningen av ett ärende om godkännande av djurförsök, och 2. utvärderingen i efterhand av godkända djurförsök. 21 b § Det ska finnas en central djur- Nationella lagar för etikprövning hos etikprövningsmyndigheten; Djurförsök. Djurförsök ska prövas av en regional djurförsöksetisk nämnd.


Grunden till psykoanalysen
överförde pengar till fel konto

KI borde skämmas över sin jakt på visselblåsarna - Expressen

nationella databaser) Forskning som gäller klinisk läkemedelsprövning (16 000 kr) Ändring av tidigare godkänd ansökan enligt 4 § förordning (2003:615) om Kliniska prövningar är en viktig del i utvecklingen av nya ändamålsenliga läkemedel för både människor och djur och medicintekniska produkter samt för att följa upp användningen av dessa produkter inom vården. Nationella lagar för etikprövning hos etikprövningsmyndigheten; Djurförsök. Djurförsök ska prövas av en regional djurförsöksetisk nämnd. Försöket får inte påbörjas innan nämnden har godkänt det. Vetenskapsrådet ansvarar tillsammans med åtta lärosäten i Sverige för att informera om djurförsök. etik- och kvalitetsfrågor. Etikprövning vid djurförsök ställer allt högre krav.